Конституционният съд конституира Института за модерна политика като страна по следните дела с важно значение за държавността и парламентарните практики:

През 2014 г.:

– по конституционно дело № 1 от 2014 относно разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници: виж определението на КС – тук; виж Становището на ИМП – тук.

– по конституционно дело № 2 от 2014 г. относно обявяване на противоконституционност на чл. 43А, т. 2 от НК и за несъответствие на същата разпоредба с международните договори, по които България е страна: виж определението на КС – тук; виж Становището на ИМП – тук.

През 2013 г.: 

– по конституционно дело № 5 от 2013 г. относно Решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г., прието на 16.05.2012 г. от 41-вото Народно събрание : виж Становището на ИМП – тук.

– по конституционно дело № 6 от 2013 г. относно разпоредби от Закона за радиото и телевизията;

През 2012г.:

– по конституционно дело № 6 от 2012 г. относно Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество: виж определението на КС – тук; виж Становището на ИМП – тук.

– по конституционно дело № 5 от 2012 г. относно решението на НС за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициатива на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 – януари 2012 г.: виж определението на КС – тук; виж Становището на ИМП – тук;

– по конституционно дело № 4 от 2012 г. относно чл. 417, т. 2 от ГПК: виж определението на КС – тук; виж Становището на ИМП – тук; Решението на КС – тук.

– по конституционно дело № 1 от 2012 г. относно чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г.), както и за несъответствието й с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна: виж определението на КС – тук; Становището на ИМП – тук; Решението на КС – тук.

През 2011 г.:

– по конституционно дело № 3 от 2011 г. относно чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: виж определението на КС – тук, Становището на ИМП по делото от 17.03.2011 г. – тук, Решението на КС – тук.

– по конституционно дело № 4 от 2011 г. относно текстове на Изборния кодекс: виж определението на КС – тук, а Становището на ИМП по делото от 14.03.2011 г. – тук, Решението  на КС – тук.

– по конституционно дело № 5 от 2011 г. относно текст от Наказателно-процесуалния кодекс: виж определението на КС – тук, Становището на ИМП по делото от 6 април 2011 г. – тук. Решението  на КС – тук.

– по конституционно дело № 6 от 2011 г. относно разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт: виж определението на КС – тук. Становището на ИМП по делото от 12 април 2011 г. – тук. Решение на КС – тук

– по конституционно дело № 8 от 2011 г. относно противоконституционност и несъответствие с международни договори на Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба – виж определението на КС – тук. Становището на ИМП по делото от 12 октомври 2011 г. – тук. Решение на КС – тук.

– по конституционно дело № 11 от 2011 г. относно обявяване за незаконен избора на Росен Асенов Плевнелиев и Маргарита Стефанова Попова за президент и вицепрезидент на Република България: виж определението на КС – тук. Становището на ИМП – виж тук. Решението на КС – тук.

– по конституционно дело № 12 от 2011 г., относно противоконституционност на разпоредби от Закона за управление на отпадъците: виж определението на КС – тук. Становището на ИМП – виж тук.

– по конституционно дело № 13 от 2011 г. относно противоконституционност на разпоредби от Закона за местните данъци и такси: виж определението на КС – тук. Становището на ИМП – виж тук.