Становище на ИМП по к.дело № 6/2011

С определение, постановено на 12 април 2011 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 6 от 2011 г., образувано по искане на петдесет и осем народни представители от 41-вото Народно събрание. Предмет на делото е установяване на противоконституционност и на несъответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна на:

– разпоредби от Закона за съдебната власт, създадени с изменителен закон (ЗИДЗСВ), обн., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г.;

– разпоредби от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), създадени с изменителен закон (ЗИДНПК), обн., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г.

Пълният текст на Становището на ИМП, депозирано днес в Конституционния съд – прочети тук.