Националният съвет за интеграция на хората с увреждания – критичен анализ

ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Политиките за хората с увреждания у нас са структурирани от консолидирани (но публично нелегитимни) икономически интереси, които умело се прикриват под камуфлажа на идеологическо противопоставяне между т.нар. „медицински” и „социален” модел на уврежданията, а оттам и за интеграция на хората с увреждания. Това „идеологическо противопоставяне” се превръща в удобен параван за далавери, които паразитират върху: а) административна немарливост; б) лицемерно обществено (само)съжаление и в) юридически девиации. Този модел за правене на „политики” не само че брутално накърнява интересите на хората с увреждания у нас, но и подкопава общия интерес, доколкото възпроизвежда и легитимира корупционни институционални практики и толерира скрита дискриминация. Липсата на механизми за властови баланс и взаимен контрол между субектите, които участват в правенето на политики в сферата на уврежданията, недостатъчната публичност, прозрачност и отчетност при работата, вътрешните остри напрежения между бюрократичните централи на организациите на хора с увреждания ерозират възможностите за провеждане на публични политики в тази сфера. Така на практика Националният съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) от място за диалог между равностойни и равноправни партньори колабира до „брак по сметка”, при който срещу (почти) безотчетна държавна субсидия държавата купува в замяна легитимността на своите решения и мълчанието на „бенефициентите”. Анализът на този „брак” разкрива конфликти между „партньорите” и множество причини за неговото „безплодие” (ако очакваме плодовете да са под формата на публични политики, работещи за пълноценна гражданска реализация на хората с увреждания у нас).

Този анализ е изготвен с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в  Централна и Източна Европа. Мненията и заключенията на авторите изразяват личната им позиция и не ангажират финансиращата институция. Авторите са: Ивилина Алексиева – Институт за модерна политика, Емил Коен – Български хелзинкски комитет, Венелин Стойчев – Институт за модерна политика

ВИЖ ЦЕЛИЯ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ