Становище на ИМП по к.дело 11/2011 за законността на президентските избори

Днес, в качеството си на страна по конституционното дело за оспорване на законността на президентските избори, Институтът за модерна политика депозира своето становище пред Конституционния съд. Пълният текст на становището – виж тук.