Законопроектът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е рисков за правата на гражданите

IMG_0086„Законопроектът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е рисков за правата на гражданите” каза Ивилина Алексиева от Института за модерна политика в интервю за БНР, програма Христо Ботев по-рано днес.

Тя коментира опасностите, които са инкорпорирани в законопроекта и по-специално: необвързаността на конфискацията с извършено престъпно деяние, при което може да се окаже, че лице, което е оправдано, ще бъде с конфискувано имущество; проверката, извършвана от държавните органи, която се опира на презумпцията, че държавата разполага с достоверни бази данни за имуществото на физически и юридически лица и промените в това имущество за срок от 15 години назад – презумпция, която е неоправдана; рискът от накърняване на доброто име на физически лица, разрушаване на имиджа на юридически лица през едногодишния срок на проверка, през която проверяваните не следва да знаят за проверката и не могат да се защитят; процедурата по налагане на обезпечителни мерки и краткия срок за обжалване – седем дни, който накърнява правото на защита (седемдневният срок е крайно недостатъчен да се оборят факти и доказателства, събирани в течение на година, година и половина); краткия 14 дневен срок за подаване на декларация за имуществото и промените в него за 15 г. срок назад и то при положение, че не съществува законова разпоредба до този момент, която да вменява на физически и юридически лица да пазят документи в такъв срок; обезпечителните мерки, които по същество са наложени до края на процеса и са в състояние да сринат бизнес и др. Основен акцент Алексиева постави върху факта, че по реда на този закон може да бъде отнемано имущество на трети добросъвестни лица, което е в пряко противоречие с основните принципи на правовия ред. В тази си част законопроекта вместо да създава правов ред въвежда правен хаос, коментира още Алексиева. Тя изрази и опасение, че при конкуренцията между гражданска и наказателна конфискация може да се получи така, че жертвите на престъпление да не могат да бъдат обезщетени за претърпените вреди.

Алексиева припомни становището на група видни юристи върху един от вариантите на законопроекта, изпратено до Народното събрание, Министерски съвет, Министерството на правосъдието и Венецианската комисия от октомври 2010 г., като подчерта, че ситуацията от тогава не е съществено променена и критиките към законопроекта от 2010 са в сила и днес. Тя коментира и механизма, по който се формира новата Комисия за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество като подчерта, че с цел да се избегне съмнение за назначения, които са политически продиктувани е добре да се въведе предлаганата от Института за модерна политика процедура по номинации, публично изслушване и оценка на кандидатите.

Като финал Ивилина Алексиева изрази сериозни съмнения, че текстове на законопроекта ще бъдат отменени като противоконституционни от Конституционния съд. Според нея добре би било разглеждането на този законопроект да спре до приемането на Европейска директива в сферата, а до тогава да се работи усилено за повишаване компетентността и ефективността от работата на дознанието, прокуратурата и наказателния съд, така че именно престъпниците да бъдат осъждани и придобитото в резултат на престъпление имущество да бъде конфискувано.

В дискусията участваха още адв. Светлана Георгиева, представител на вносителите на законопроекта от парламентарната група на ГЕРБ, представител на опозицията и независим народен представител.