Представяне на монографията „Конфликтът на интереси по българското право” с автор д-р Николай Николов

Вчера, 20 юни 2010 г. (сряда), от 18.00 часа, в Съюза на юристите в България се състоя премиера на книгата на Николай Николов „Конфликтът на интереси по българското право” на д-р Николай Николов. Събитието бе организирано от Институтът за модерна политика, който беше представляван от Ивилина Алексиева, изпълнителен директор и Здравка Кръстева, програмен директор. Участници бяха представители на органи на управление, на държавната администрация, на съдебната система, видни юристи.

Монографията беше представена от проф. д-р Иван Стоянов, преподавател в ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и член на Института за държавата и правото при БАН и д-р Наталия Киселова, главен асистент по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски” и юридически съветник на президента.

Като основен принос на монографията бяха подчертани определянето на понятието и общата характеристика на конфликта на интереси; историческия преглед на конфликта на интереси в българското право; сравнително – правния анализ с уредбата в САЩ, Латвия, Русия, Ирландия; прецизното и детайлното представяне на участниците, субектите и страните в административното производство за установяване на конфликта на интереси; подробното разглеждане на фазите на административното производство и др. Беше подчертана особената актуалност на темата, липсата на достатъчно разработки в тази материя, както и бяха дискутирани насоки за доусъвършенстване на правната уредба.

В дискусията взеха участие и г-жа Виолета Главинова, съдия във ВАС, 5-то отделение, г-н Филип Златанов, Председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, проф. Воденичаров и г-жа Мита Георгиева, председател на комисията за конфликт на интереси в Столичния Общински съвет.