Общественият съвет при гражданската комисия в НС вече работи

IMG_0086

Ивилина Алексиева, изп.директор на ИМП и председател на Обществения съвет при парламентарната Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения:

На проведеното вчера заседание на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения в Народното събрание бяха взети няколко важни решения.

На първо място, окончателно приехме правилата си за работа. Важно е да се отбележи, че с правилата се въведоха принципите на независимост, равнопоставеност, плурализъм на мненията, прозрачност и публичност и участието на доброволни начала в съвета. Приехме етични стандарти на работа, измежду които и задължение за деклариране на наличието на интереси, свързани с предмета на гласуване. Ще провеждаме заседания най-малко два пъти месечно, като при необходимост и с по-голяма честота. Заседанията са открити за граждани, граждански организации и медии, при спазване режима на достъп в Народното събрание. Целта ни е при обсъжданията да се чуят възможно най-много становища, мнения, коментари. Ще отчитаме дейността си с доклади в края на всяка парламентарна сесия.

На следващо място, обсъдихме внесената в парламента национална гражданска инициатива с четири предложения. Първите две касаят промени в Конституцията, които да създадат възможност българи с двойно гражданство да се кандидатират за народни представители, както и въвеждането на право на индивидуална жалба до Конституционния съд. Вторите две са насочени към Изборния кодекс, в който да се предвиди създаване на изборен район в чужбина и възможност за онлайн гласуване на българите в чужбина. Това беше и първият тест за възможността Общественият съвет да функционира ефективно. Дискусиите бяха напрегнати и тежки, защото и поставените въпроси нямат еднозначен обществен отговор. Беше отчетено, че макар по-голямата част от представените в съвета организации да подкрепят отпадането на конституционната забрана български граждани с двойно гражданство да се кандидатират за парламента, то съществуват не малки обществени групи, които застъпват диаметрално противоположна позиция със своите аргументи. Докато по-скоро въвеждането на право на индивидуална жалба до Конституционния съд да не е толкова дискусионно, то дискусионен е механизмът, по който то да се упражнява, а именно – дали от всеки гражданин или от група граждани; дали по всички законопроекти или само по законопроекти, които касаят граждански права и други. Общественият съвет подкрепи националната инициатива в тази й част, но, отчитайки наличието на различни становища в обществото, препоръча на парламентарната комисия провеждането на широки обществени, експертни и политически дискусии по направените предложения за конституционни промени. По повод предложенията, които да залегнат в Изборния кодекс, съветът отчете, че тези въпроси са поставяни на вниманието на Временната комисия за изработване на нов Изборен кодекс, но тя ги е отхвърлила. Вземайки предвид и създадената нова Временна комисия за обсъждане и приемане на нов Изборен кодекс, Общественият съвет, като подкрепи националната инициатива, препоръча на гражданската комисия да проведе съвместно заседание с новата временна комисия, за да се произнесе по този въпрос. Съветът беше категоричен, че при въвеждане на онлайн гласуване, то не може и не бива да бъде само за българите в чужбина, а трябва да се въведе повсеместно и за гражданите на територията на страната.

Съветът разгледа и единодушно подкрепи инициативата на фондация “Безопасни улици от Валя” за широки обществени, експертни и политически дискусии за проблемите за безопасността на пътя, които да бъдат организирани от Комисията за взаимодействие с гражданските организации и движения.

За следващото заседание беше отложено разглеждането на внесения в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за да могат членовете на съвета в детайл да се запознаят със съдържанието на проекта и да формират експертно становище.

Това беше първото за годината, а като цяло второто по ред заседание на Обществения съвет. С ясното съзнание, че две заседания не са достатъчни, за да се направи оценка за дейността на консултативния орган, както и въпреки някои очевидни проблеми, като недостатъчна подготвеност по отделни въпроси, прехвърчащите искри и разменени реплики на ръба на етичните стандарти, приетите вчера решения ми дават надежда, че съветът ще отговори на високите обществени очаквания към дейността му и резултатите от нея. Разбира се, тепърва ще се учим на толерантност, търпимост към чуждото мнение, взаимно изслушване. Но тези проблеми в дейността на съвета са и проблеми в обществото ни.