Становище на ИМП по к.д.№ 1/2014 относно такса ВЕИ

ksС определение на Конституционния съд, постановено на 30 януари 2014 г., Институтът за модерна политика е конституиран като страна по конституционно дело № 1 от 2014 г. Делото е образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници, създадени с точки 2 и 3 от § 6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2013 г.).

Пълен текст на Становището на Института за модерна политика по това конституционно дело – тук.

Списък на конституционните дела, по които ИМП е бил страна и е представил становища в периода 2011-2104 г. – виж тук.