Обществено-политически нагласи – Април 2014 г.

Пълен текст на Доклад за социологическо проучване “Обществено-политически нагласи – април 2014 г.”, осъществено от Социологическия екип на Института за модерна политика – тук.

Проучването е проведено в периода 1-12 април 2014 г. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е 994 лица. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено с 994 респонденти.