Гражданско участие в Конституционото Правосъдие

Излезе от печат книгата “Гражданско участие в Конституционното правосъдие” с автор и съставител председателя на Института за модерна политика Борислав Цеков. В нея са разгледани различните аспекти на гражданското участие в конституционното правосъдие и заедно с това се прави аналитичен преглед на участието на структури на гражданското общество, в т.ч. Института за модерна политика, в конституционни дела в периода 2011 – март 2014 г. Поместени са подробни статистически данни за броя дела, в които са контституирани различните типове граждански организации. Публикувани са по-важните становища на Института за модерна политика заедно с оценка на тяхното въздействие върху последвалите решения на Конституционния съд.

Институтът за модерна политика за първи път е привлечен като заинтересована страна по конституционно дело през 2011 г., което обуславя и темпоралните рамки на настоящия анализ на неговото участие в конституционното правосъдие. В рамките на разглеждания период – от 2011 г. до края на м. март 2014 г. – Конституционният съд е образувал и разгледал 48 конституционни дела, в които са  участвали 73 структури на гражданското общество – изследователски центрове, правозащитни, екологични, съсловни, професионални, работодателски и синдикални организации. Видно от приложените по-долу статистически данни (фигура 1), най-често и по най-широк кръг правни проблеми сред всички структури на гражданското общество, Конституционният съд е привличал като страна Институтът за модерна политика общо по 23 конституционни дела за периода. След него по брой дела, в които са участвали са Висшият адвокатски съвет21 дела и Съюзът на юристите в България – 19 дела. Трябва да се отбележи, че Институтът за модерна политика е начело и по броя на предоставени становища пред Конституционния съд, доколкото редица организации, макар и конституирани като страна, не са взели реално участие в делата с предоставяне на свое становище.

По-нататък, в таблици 1, 2 и 3 са дадени подробни данни за участието на различните видове структури на гражданското общество в конституционни дела по години в периода от 2011 г. до м.март 2014 г.:

Таблица 1. Участие в конституционни дела на изследователски центрове, правозащитни и екологични организации

Организация

2011 г.

брой дела

 

2012 г.

брой дела

 

2013 г.

брой дела

 

2014 г.

брой дела –

до края на м.март

Общо за периода

Институт за модерна политика

8

4

8

3

23

Съюз на юристите в България

6

4

7

2

19

Български Хелзинкски комитет

5

2

4

1

12

Център за изследване на демокрацията

2

1

2

3

8

Асоциация за европейска интеграция и права на човека

3

1

4

0

7

Български адвокати за правата на човека

3

1

3

0

7

Асоциация „Прозрачност без граници“

0

0

5

0

5

Институт за развитие на публичната среда

1

0

2

0

3

Институт „Отворено общество“

0

1

2

0

3

Институт за пазарна икономика

1

0

1

0

2

Фондация „Младежка толерантност“

0

0

2

0

2

Институт за социална интеграция

0

0

2

0

2

Българско сдружение за честни избори и граждански права

0

0

2

0

2

ГИСДИ

0

0

2

0

2

Сружение за дива природа „Балкани“

0

0

1

0

1

Асоциация за изследване и развитие на гражд. общество

0

0

1

0

1

Институт за местно и регионално развитие

1

0

0

0

1

Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление

1

0

0

0

1

Център за правни инициативи – Юридически барометър

1

0

0

0

1

Българска фондация „Биоразнообразие“

0

0

1

0

1

Асоциация „Родители“

0

0

1

0

1

Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“

0

0

1

0

1

Център за правно съдействие и европейско право

0

0

0

1

1

Таблица 2. Участие в конституционни дела на браншови, професионални и съсловни организации

Таблица 2. Участие в конституционни дела на браншови, професионални и съсловни организации

Организация

2011 г.

брой дела

 

2012 г.

брой дела

 

2013 г.

брой дела

 

2014 г.

брой дела –

до края на м.март

Общо за периода

Висш адвокатски съвет

6

4

9

2

21

Съюз на съдиите

3

0

1

0

4

Български лекарски съюз

1

0

2

0

3

Камара на частните съдебни изпълнители

1

1

1

0

3

Асоциация на частните съдебни изпълнители

1

1

1

0

3

Асоциация на прокурорите

2

0

0

0

2

Асоциация на банките

0

1

1

0

2

Бълг.браншова камара „Феникс-ресурс“

1

0

1

0

2

Асоциация на разузнавачите от запаса

0

1

1

0

2

Български зъболекарски съюз

0

0

1

0

1

Съюз на пациентите

1

0

0

0

1

Бълг.асоциация за допълнително пенсионно осигуряване

1

0

0

0

1

Съюз на пенсионерите 2004

1

0

0

0

1

Обединен съюз на пенсионерите

1

0

0

0

1

Национална инициатива „Социална солидарност“

1

0

0

0

1

Бълг.асоциация на пенсионерите

1

0

0

0

1

Съюз на бълг.автомобилисти

1

0

0

0

1

Бълг.асоциация „Пътна безопасност“

1

0

0

0

1

Нац.асоциация на бълг.прокурори

1

0

0

0

1

Камара на следователите

1

0

0

0

1

Асоциация на българските градове и региони

1

0

0

0

1

Асоциация на българските села

1

0

0

0

1

Бълг.ловно-рибарски съюз

0

0

1

0

1

Нац.ловно-рибарско сдружение „Сдружение на ловците и риболовците в България“

0

0

1

0

1

Българска туристическа камара

1

0

0

0

1

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

1

0

0

0

1

Хотелиерско и ресторантьорско сдружение „Витоша“

1

0

0

0

1

Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране

1

0

0

0

1

Асоциация на рециклиращата индустрия

0

0

1

0

1

Институт на дипломираните експерт-счетоводители

1

0

0

0

1

Институт на вътрешните одитори

1

0

0

0

1

Бълг.асоциация на корабните агенти и брокери

0

0

1

0

1

Българска морска камара

0

0

1

0

1

Асоциация на бълг. пристанища, пристанищни оператори и концесионери

0

0

1

0

1

Съюз на производителите на екологична енергия BG

0

0

0

1

1

Българска ветроенергийна асоциация

0

0

0

1

1

Българска фотоволтаична асоциация

0

0

0

1

1

Българско дипломатическо дружество

1

0

0

0

1

Национална асоциация по международни отношения

1

0

0

0

1

Конфедерация на асоциициите по международно право

1

0

0

0

1

Нац. асоциация „Сигурност“

0

0

1

0

1

 

 

 

 

Таблица 3. Участие в конституционни дела на синдикални и работодателски организации

Организация

2011 г.

брой дела

 

2012 г.

брой дела

 

2013 г.

брой дела

 

2014 г.

брой дела –

до края на м.март

Общо за периода

КНСБ

4

1

2

0

7

КТ „Подкрепа“

3

1

1

0

5

БСК

0

2

2

0

4

БТПП

0

2

1

0

3

Съюзна работодателите/КРИБ

2

0

1

0

3

Нац.асоциация на българския бизнес

0

1

0

0

1

Асоциация на индустриалния капитал

0

1

0

0

1

Съюз за стопанска инициатива

0

1

0

0

1

БСЧП „Възраждане“

0

1

0

0

1

Моряшки синдикат

1

0

0

0

1

Анализът на делата, по които страна е бил Институтът за модерна политика показва, че те са с разнообразен предмет: за обявяване на противоконституционност и несъответствие с международни договори на кодекси и закони от различни правни отрасли, за противоконституционност на решения на Народното събрание и на разпоредби от парламентарния правилник, за оспорване на избори за президент и вицепрезидент, за тълкуване на конституционни норми. Този широк спектър от правни и законодателни въпроси, както и високата степен на съответствие на представените от ИМП становища и последвалите решения на Конституционния съд, свидетелстват за подчертаната експертиза на ИМП в областта на конституционното право, избирателните системи, гражданските права и международните правозащитни стандарти.

В съпоставителен план, по-голямата част от становищата на ИМП по дела за противоконституционност на закони са били потвърждавани изцяло или частично от решенията на Конституционния съд. От гледище на въздействието на тези становища върху конституционната практика, следва да се подчертае, че в редица случаи Конституционният съд не само е възприемал правните доводи, тези и аргументи на ИМП, но и ги е включвал директно като свои мотиви в решенията по съответните конституционни дела, превръщайки ги по този начин в част от действащото конституционно право на България. Сред редицата примери в това отношение, тук ще изведем три, поради значението им за развитието на конституционноправната доктрина:

 –         Конституционно дело № 3 от 2011 г. относно обявяване на противоконституционност на чл. 98 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: по отношение на конституционноправната същност и роля на вота на доверие към правителството по чл. 112 от Конституцията и обоснованите в становището на ИМП тези за „правото на опозиция” и неговите проявни форми в парламентарния живот и за недопустимостта на „диктатура на мнозинството”, която би ерозирала политическия плурализъм – виж по-нататък в това издание пълните текстове на Становище на ИМП от 17.03.2011 г. по к.д. № 3 от 2011 г. и Решение № 6 от 16.05.2011 г. на КС по к.дело № 3 от 2011 г.

 –         Конституционно дело № 4 от 2011 г. относно множество разпоредби на действалия до 2014 г. Изборен кодекс – виж по-нататък в това издание пълните текстове на Становище на ИМП от 14.03.2011 г. по к.д. № 4 от 2011 г. и Решение № 4 от 4.05.2011 г. на КС по к.дело № 4 от 2011 г.

 –         Конституционно дело № 8 от 2011 г. за противоконституционност и несъответствие с международни договори на промени в Закона за дипломатическата служба – виж по-нататък в това издание пълните текстове на Становище на ИМП от 12.03.2011 г. по к.д. № 8 от 2011 г. и Решение № 11 от 22.11.2011 г. на КС по к.дело № 8 от 2011 г.

Пълен текст на изданието “Гражданско участие в конституционното правосъдие. Становища на Института за модерна политика в практиката на Конституционния съд (2011-2014 г.) – тук.