Обществено-политически нагласи – май 2014 г.

Доклад на Социологическия екип на Института за модерна политика “Обществено-политически нагласи, май 2014 г.”пълен текст.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Проучването е проведено в периода  7 –13 май 2014 г. Реализирана е национална извадка на пълнолетното население (18+) на квотен принцип, която възпроизвежда параметрите на генералната съвкупност по признаците пол, възраст и населено място. Общият обем на извадката е 995 лица. Информацията е получена чрез стандартизирано интервю „лице в лице”, проведено с 987 респонденти.