ИМП пред КС: Текстовете от ЗЕС за трафичните данни нарушават Конституцията

ccourtПротивоконституционни са текстовете от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), приети през 2010 г., които позволяват на МВР и прокуратурата да проследяват трафични данни и да получават разпечатки от телефонни комуникации без да се спазват изискванията на чл. 34 от Конституцията – това да е необходимо за разследване на тежки престъпления и с разрешение от съда. Такова становище внесе днес в Конституционния съд Институтът за модерна политика, който е страна по конституционно дело № 14 от 2014 г., образувано по искане на омбудсмана. С пълния текст на Становището на ИМП можете да се запознаете – тук.

В резюме, в становището Институтът за модерна политика препотвърждава своята трайна позиция, изразена още през 2010 г. в хода на обсъжданията на разглежданите текстове в ЗЕС, както и през февруари 2011 г. в своя Специален доклад за действия на МВР и службите за сигурност в България, които застрашават или пряко нарушават правата на гражданите и в конкретни законодателни предложения, депозирани през 2011 г. в парламента.

Изтъква се, че не само съдържанието (какво), а и данните за адресата (с кого), с който се осъществява един телефонен разговори или интернет комуникация, се ползват с конституционна защита. Институтът за модерна политика подчертава, че този тип  данни макар и да не разкриват съдържанието на самите разговори и комуникации, позволяват да се идентифицира и анализира кръга от лица, с които контактува един човек, честотата на тези контакти, социалната среда и лични навици на едно лице и пр. Метафорично казано тези данни са част от „електронното ДНК“ на личността. Тази информация е част от личния живот и тайната на кореспонденцията и съобщенията, чиято неприкосновеност е конституционно защитена. Наред с другите аргументи, изложени в становището, Институтът за модерна политика се позовава и на практиката на Европейския съд за правата на човека в Страсбург:

– по делото „Малоун срещу Великобритания” Съдът постанови, че не само съдържанието на телефонния разговор, но и избраните телефонни номера (т.е. данни за трафика) попадат под защитата на чл. 8 от ЕКПЧ;

– по делото „Копланд срещу Великобритания” Съдът определи, че трябва да се изравни законовата защита при изполването на трафични данни с тази при използване СРС.

Пълен текст на Становище на Института за модерна политика по конституционно дело № 14/2014 г. относно разпоредби от Закона за електронните съобщения.