Обществено-политически нагласи – юли 2014 г.

Доклад с резултати от национално представително проучване на обществено-политическите нагласи, осъществено от Социологическия екип на Института за модерна политика в периода 20-25 юли 2014 г. – прочети тук.

Паспорт на изследването:
Период на провеждане на изследването: 20-25 юли 2014 г. Национално представително изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю. Общият обем на извадката е 1010 пълнолетни жители в 101 гнезда от 28–те области в цялата страна. Информацията е получена с персонално интервю с 970 респонденти, проведено по домовете. Методика на извадката: двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,4 %.