Обществени нагласи по актуални проблеми

Резултати от национално-представително социологическо проучване на Института за модерна политика по актуални обществени теми като:

– източниците на заплахи за националната сигурност на България в контекста на нестабилната геополитическа ситуация;
– начинът, по който трябва да се реши кризата с Корпоративна търговска банка (КТБ);
– отношението към изграждането на „Южен поток“;
– нагласите и очакванията за радикални промени в обществото сред електоратите на водещите политически сили.
Пълен текст на доклада – тук.
ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Национално представително изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю. Период на провеждане на терен: 22-27 септември 2014 г. Изследването е проведено сред 992 пълнолетни жители в 101 гнезда от 28–те области в цялата страна. Методика на извадката: двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50 % дялове и 95 % гаранционна вероятност – 3,2 %. (1,4 % при 6 % дял). Представително за пълнолетното население на страната. Изпълнител: Социологически екип на Институт за модерна политика и собствена анкетьорска мрежа в сътрудничество с „Неохрон“.
Дата на първа публикация – 23 октомври 2014 г., официален сайт на Института за модерна политика.
За контакти: Пресофис на ИМП, e-mail: imp@europe.com, тел. 0878/934 185
За медийни коментари по проучването на разположение са следните членове на Социологическия екип на ИМП: д-р Иво Инджов – председател на УС на ИМП, Николай Близнаков – ръководител теренно проучване, Владимир Илиев, социолог.