Предложения за прозрачен избор на висши държавни органи от НС

Днес, Институтът за модерна политика внесе в Народното събрание проект за създаване устойчива процедура, която гарантира прозрачност при избора на широк кръг висши държавни органи от квотата на Народното събрание.

Такива предложения ИМП внесе в Народното събрание още преди повече от 2 години – през февруари 2012 г., като тогава изрично беше отбелязано в мотивите, че: „Номинациите трябва да бъдат извадени от задкулисието и поставени под прожекторите на гражданския контрол“.

Както се изтъква в редовните мониторингови доклади на Института за модерна политика „За състоянието на парламентарното управление” за предходните два парламента ерозираният авторитет на съдебната власт, съмненията за политически контрол и натиск върху магистратурата, Конституционния съд, регулаторните и контролни органи, службите за сигурност могат да бъдат преодолени само чрез максимално отворени към гражданското общество и медиите процедури за номиниране, изслушване и оценка на съответните кандидатури. Прозрачността в избора на висши държавни органи трябва да се гарантира с устойчива процедура, залегнала в самия парламентарен правилник, а не да зависи от конюнктурната воля на политическите по повод дадено назначение.

Тези аргументи са още по-важни днес след събитият, довели до срива на доверие в предходния парламент и при формирания в резултат на последните избори фрагментиран парламент без ясно изразено политическо мнозинство.

Предложената парламентарна процедура се основава на:

–          добрите парламентарни практики в САЩ, Великобритания, Германия и други развити демокрации;

–          препоръката на Европейската Комисия от Доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 20 юли 2011 г. – назначенията в съдебната власт да спазват безусловно „принципите на прозрачност, независимост, почтеност и професионални заслуги”;

–          духа и принципите на Кодекса на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения (одобрен от Конференцията на МНПО при Съвета на Европа, 1 октомври 2009 г.).

 

Следва пълният текст на проекта за разпоредби в новия парламентарен правилник:

Доколкото все още не е представен цялостен нов проект за ПОДНС, систематиката и номерацията на предложенията следват тези на ПОДНС на 42-то НС, който временно се прилага от 43-то НС, съобразно Решение на 43-то НС от 27.10.2014 г.:

Проект!

Глава Четиринадесета.

Публично изслушване при избор на висши държавни органи от Народното събрание

Чл. 145. По реда на тази глава се провежда публично изслушване на избираните от Народното събрание кандидати за:

1. членове на Конституционния съд;

2. членове на Висшия съдебен съвет;

3. инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет;

4. председател, заместник-председатели и членове на Сметната палата;

5. управител и подуправители на Българската народна банка;

6. управител на Националния осигурителен институт;

7. управител на Националната здравноосигурителна каса;

8. омбудсман и заместник-омбудсман;

9. председател и членове на Комисията за защита от дискриминация;

10.          членове на Съвета за електронни медии;

11.          председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията;

12.          членове на Комисията за установяване на конфликт на интереси;

13.          членове на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;

14.          председател на Държавна агенция „Национална сигурност“;

15.          заместник-председател и членове на Комисията за регулиране на съобщенията;

16.          членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Чл. 146. (1) При избор на кандидати по чл. 145 Народното събрание избира временна комисия по номинациите, която се формира на паритетен принцип – по един народен представител от всяка парламентарна група, като председателят на комисията е член на най-голямата парламентарна група, освен ако Народното събрание не реши друго.

(2) Временната комисия по номинациите, обявява чрез публикация в интернет страницата на Народното събрание постъпилите по установения ред кандидатури заедно с:

1. биографични данни на кандидата;

2. мотивите на вносителите;

3. декларация за деловите интереси на кандидата, която включва:

 а) данни за неговата делова активност, финансови интереси и участия в търговски дружества за последните пет години;

б) данни за физическите и юридически лица, за които кандидатът е извършвал консултантски или посреднически услуги през последните две години;

в) данни за участие на кандидата в управителни и контролни органи на търговски дружества и юридически лица с нестопанска дейност през последните пет години с изрично посочване на действащи народни представители, министри или заместник-министри, които участват в тях.

 (3) Временната комисия по номинациите изготвя унифициран минимален въпросник за съответствието на кандидата с изискванията на длъжността, за която е издигнат, на който кандидатите отговорят писмено и се публикува в интернет страницата на Народното събрание преди публичното изслушване.

(4) В срок от не по-малко от 14 дни след обявяването на постъпилите кандидатури, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, представителни работодателски и синдикални организации и средства за масова информация могат да изпращат във временната комисия по номинациите сигнали и въпроси към кандидатите относно техните:

1. професионални и нравствени качества за заемане на съответната длъжност;

2. възгледи и програмни намерения за дейността на съответната висша държавна институция.

(5) Временната комисия по номинациите обобщава постъпилите сигнали и въпроси по ал. 4, публикува ги в интернет страницата на Народното събрание и ги предоставя на кандидатите не по-късно от 3 дни преди заседанието за публично изслушване.

Чл. 147. (1) Заседанието за публично изслушване на кандидатите се насрочва от временната комисия по номинациите и се провежда в подходяща зала в сградите на Народното събрание, която позволява присъствието на желаещите народни представители, на упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, представителни работодателски и синдикални организации и на журналисти.

(2) Публичното изслушване се излъчва в реално време в интернет чрез страницата на Народното събрание.

(3) Временната комисия по номинациите определя процедурните правила за изслушването, които включват:

1. не по-малко от 3 минути за представяне на мотивите на вносителите;

2. не по-малко от 10 минути за всеки кандидат за встъпително изказване и отговори на постъпилите сигнали и въпроси по чл. 113б, ал. 3;

3. право на всеки присъстващ народен представител да зададе до два въпроса в рамките на до 3 минути към кандидатите и да направи реплика до 1 минута.

4. до пет минути за отговор на кандидатите на всеки от поставените от народни представители въпроси.

Чл. 148. (1) Временната комисия по номинациите изготвя обобщен доклад, в който се представят основните въпроси и отговори по време на изслушването.

(2) Докладът по ал. 1 се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите и се публикува в интернет страницата на Народното събрание.

3 ноември 2014 г.

                                                                               

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

ИНСТИТУТА ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА