Обществени нагласи – външна политика

Национално представително социологическо проучване “Обществени нагласи по важни външнополитически въпроси”.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Национално представително изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю. Период на провеждане на терен: 26 юни – 4 юли 2015 г. Изследването е проведено сред 1020 пълнолетни жители в 101 гнезда от 28–те области в цялата страна. Методика на извадката: двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,2%. (1,4% при 6% дял). Изпълнител: Институт за модерна политика и „Неохрон“ със собствена анкетьорска мрежа. Дата на първа публикация – 10 юли 2015 г., официален сайт на Института за модерна политика.