Висши училища – обществени нагласи

Национално представително социологическо проучване “Висши училища – обществени нагласи”.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Национално представително изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю. Период на провеждане на терен: 26 юни – 4 юли 2015 г. Изследването е проведено сред 1020 пълнолетни жители в 101 гнезда от 28–те области в цялата страна. Методика на извадката: двустепенна гнездова, случайна, с вероятности, пропорционални на броя на жителите на населените места, които попадат в извадката. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,2%. (1,4% при 6% дял). Изпълнител: Институт за модерна политика и „Неохрон“ със собствена анкетьорска мрежа. Дата на първа публикация – 10 юли 2015 г., официален сайт на Института за модерна политика.