Правният институт на БАН присъди научната степен “доктор по конституционно право” на Борислав Цеков

ban-tsekov-1Институтът за държавата и правото при БАН присъди на юриста и председател на Института за модерна политика Борислав Цеков научната степен „доктор по конституционно право“. Дисертационният труд е посветен на малко изследваните в българската правна наука проблеми, свързани с извънредното положение и дерогацията на права. Авторитетното научно жури, в което участваха водещи имена в областта на конституционализма и публичноправните науки като проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Димитър Токушев, д-р проф. Александър Воденичаров и проф. д-р Ганета Мингова, единодушно даде много висока оценка на научния труд, подчертавайки, че неговата оригиналност и приносен характер далеч надхвърлят изискванията за присъжданата на научна степен.

Конституционният институт на извънредното положение и извънредните правомощия има своята историческа натовареност и съвременна актуалност в контекста на геополитически сътресения, глобализация на тероризма и мигрантско-бежански вълни. В същото време българската нормативна уредба в тази област е лаконична и страда от много дефицити. В научния труд на Борислав Цеков са предложени редица интересни и добре обосновани идеи de lege ferenda за промени в конституцията и законодателството.

Сред гостите на публичната защита бяха представители на висши държавни институции и научни организации – омбудсманът Мая Манолова, зам.омбудсманът Диана Ковачева, председателят на Комисията за предотвратяване на кофликт на интереси Николай Николов, директорът на Института за държавата и правото при БАН проф. Цветана Каменова, главният редактор на сп. „Правна мисъл“ проф. Красен Стойчев и други изтъкнати учени и практици в областта на правото.

ban-tsekov-2

В рецензията на проф. д-р Емилия Друмева се изтъква:Борислав Цеков е утвърдено име в политиката и особено в пространството на политическия анализ. С настоящия дисертационен труд и представените научни публикации той се откроява и в полето на правната наука със задълбочени и ерудирани научни изследвания. Дисертационният труд се отличава с много добър правен език; написан е с ерудиция; разработките свидетелстват за задълбочени знания, научно и правно мислене и способност у автора да анализира факти и събития и да синтезира изводи и препоръки с вникване и визия за решаване на проблемите. Трудът е с висок научен и научно-приложен принос“.

Проф. д-р Пламен Киров подчертава в рецензията на дисертационния труд: Професионалният опит и високата правна квалификация на Борислав Цеков са вън от всякакво съмнение. Демонстрира изключително високо ниво на познаване на проблематиката. Той е автор на редица публикации в специализирани правни издания, както и на множество аналитични коментари по конституционни и законодателни въпроси в българския периодичен печат, в които изразява независима и критична позиция“.

В становището на проф. д-р Димитър Токушев се отбелязва, че „докторатът е посветен на важен, но слабо проучен проблем, което само по себе си представлява принос в конституционноправното и историкоправното познание. Представената дисертация съдържа анализ, обобщения и решения на 8 научни и научно приложими проблеми, които са принос в българската конституционно-юридическа книжнина“.

Проф. д-р Александър Воденичаров от своя страна препоръча трудът да бъде издаден като монография. По думите му такова издание „без съмнение ще запълни празнина в научното осмисляне на конституционния институт на извънредното положение и на важната закономерност, обоснована в труда, а именно, че в условия на извънредност (повишена международна и вътрешна нестабилност) се засилва, респ. възкресява преследването на различния в етно-религиозно отношение човек и се формират позитивноправни инструменти за репресия, които чрез (зло)употреба с института на извънредното положение и извънредните правомощия се вграждат в конституционната система“.

„Темата на дисертационния труд не е изследвана в българската правна наука. Дисертацията е на високо научно ниво“, се казва в становището по председателя на Научното жури проф. д-р Ганета Минкова.

 

Пълният текст на научните рецензии и становища е публикуван на страницата на Института за държавата и правото при БАН – http://ipn-bg.org/novini/borislav-borislavov-cekov.html

Снимки: Васил Чобанов