Президентски избори 2016 – обществени нагласи през октомври

cover-001

Доклад от национално представително социологическо проучване на Социологическия екип на Института за модерна политика “Президентски избори 2016 – обществени нагласи през октомври” – пълен текст (pdf), (doc).

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Национално представително изследване по метода на полустандартизираното face to face интервю.

Период на провеждане на терен: 15-22 октомври 2016 г. Изследването е проведено сред 997 пълнолетни жители в 200 гнезда на територията на страната. Методика на извадката: двустепенна гнездова, 1% на извадката съответства на приблизително 61 627 души. Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове и 95% гаранционна вероятност – 3,10%. Изпълнител: Социологически екип „Институт за модерна политика“. Възложител – СЕ „ИМП“. Източник на финансиране: собствени средства. Дата на първа публикация – 27.10.2016 г., www.modernpolitics.org.

Социологическият екип на ИМП носи отговорност за данните, които са публикувани на официалния сайт на института, но не и за некоректно позоваване от страна на други лица и/или за оценки и интерпретации, направени на база частично или недобросъвестно използване на информация от настоящото проучване.

Средствата за масова информация са длъжни да публикуват, съобразно изискванията на Изборния кодекс, информацията, посочена по-горе в „Паспорт на изследването“.