ИМП набира младши сътрудници по проект “Студентски практики”

Институтът за модерна политика обявява прием на студенти-практиканти от професионални направления: политически науки, право и администрация и управление, за длъжността младши сътрудник. Могат да кандидатстват само студенти.

Работата ще се извършва в офиса на обучаващата организация и е част от сътрудничеството между Института за модерна политика и висши училища (УНСС, СУ “Св. Климент Охридски” и др.) за провеждане на практическо обучение на студенти по проект BG05M2OP001-2=002-0001 “Студентски практики” – Фаза 1 по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж.

Работното време е гъвкаво и съобразено с натовареността на студентите във висшето училище. На всеки помощник-изследовател ще бъде предоставяна информация и научна литература, свързана със спецификата на поставената изследователска задача.

Описание на позицията:

Младшият сътрудник проучва практиките и регулациите по теми, свързани с гражданските права, публичната администрация и правото на добро управление и добра администрация в страните от ЕС, в САЩ и Русия. Насоките и темите за проучванията се конкретизират в задания, които се възлагат на помощник-изследователя от обучаващата организация. Проучванията се извършват чрез достъпни чрез интернет източници и бази данни, както и въз основа на научна и научно-популярна литература, предоставена от обучаващата организация.

Адрес на провеждане на практиката:

София, ул. Цар Асен № 98

Необходими знания:

Необходими са базови познания в сферата на администрацията и управлението.

Необходими умения – технически, езикови, социални, организационни, специализирани и други:

Необходими са аналитични умения, владеене на поне един чужд език (с предпочитание – английски, френски, испански, немски, руски), умения за работа в екип и комуникационни умения.

Необходими качества и други изисквания към студентите:

Желание за усвояване на нови знания и умения.

Задачи, които ще изпълнява студентът:

Проучване, събиране, систематизация и обработка на информация във връзка с изследователските задачи на Института за модерна политика. По задание на обучаващата организация ще бъдат проучвани практики и регулации в държавите от ЕС, в САЩ и Русия, както и релевантна научна литература. На тази основа всеки студент ще изготвя периодични доклади по поставените изследователски задачи.

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение:

1. Развиване на умения за проучване на бази данни с научна информация, нормативни актове и литература.
2. Придобиване на знания за актуалното състояние на регулациите и административните практики в страните от ЕС, в САЩ и Русия.
3. Развиване на способности за систематизиране на научна информация.

Срок за кандидатстване: 20.04.2018 – 5.04.2018 г.

Период на стартиране на практическо обучение (до 6 месеца): 9.04.2018 – 30.05.2018