Д-р Николай Николов се включи в Научно-експертния съвет на ИМП

Научно-експертният съвет на Института за модерна политика прие нов член. Това е докторът по административно право Николай Николов, който доскоро беше и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ). До 2011 г. той беше член на Консултативния борд на института по старата устройствена структура на ИМП, но напусна в изпълнение на законовите изисквания за заемане на ръководна позиция в КПУКИ. Веднага с присъединяването си към Научно-експертния съвет на ИМП се включи работата на института с активни участия в обучителни семинари за държавни служители и изготвяне на становища по проекти за нормативни актове.

Д-р Николай Николов е роден през 1972 г. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по право /1995 г./ Доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски” /2011 г./ Има двадесет години юридически стаж, от които дванадесет в държавната администрация. Работил е като стажант – съдия, юрисконсулт на община и търговска банка, адвокат, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през първия ѝ мандат /2005-2010 г./ Завършил курс при административни и съдебни органи във Великобритания и Ирландия, провеждащи производства за гражданска конфискация /2008 г./ Има над 40 научни публикации, от които 4 монографии в областта на административното право и процес, гражданската конфискация и конфликта на интереси, включително във Великобритания. Участва като лектор в семинари, организирани от Националния институт на правосъдието.