ИМП изпрати в КС становища по две дела

Институтът за модерна политика депозира в Конституционния съд своите становища като страна по две конституционни дела. Първото е образувано по искане на 59 депутати и се отнася до текстовете от Закона за управление на отпадъците, с които се въведе изискване площадките за съхранение и третиране на скрап, отпадъци от електронно и електрическо оборудване, МПС и батерии, да бъдат само в зони, отредени с устройствените планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Становището на ИМП е, че оспорените разпоредби съответстват на Конституцията и не нарушават свободата на стопанската дейност и правото на частна собственост. Пълният текст на становището на ИМП по к.дело № 12/2011 – виж тук.

Второто дело – к.дело № 13/2011, се отнася до туристическия данък, уреден в Закона за местните данъци и такси (ЗМТД). В искането си 61 народни представители оспорват чл. 61с, ал. 4 и 5 от ЗМДТ, които постановяват, че туристическият данък се дължи не само за реално получени доходи от нощувки в средството за подслон или мястото за настаняване, а фиксират задължителен годишен минимум на този данък от 30% от пълния капацитет, т.е. от общия брой на леглата при целогодишна заетост, независимо дали реално са осъществени нощувки и съответно получени доходи. Становището на ИМП е, че тези текстове са противоконституционни, защото нарушават установения с Конституцията принцип на справедливост на данъчното облагане (чл. 60, ал. 1 от Конституцията)  и създават неравнопоставеност на стопанските субекти в разрез със задължението на държавата да създава еднакви правни условия за стопанска дейност (чл. 19, ал. 2 и 3 от Конституцията). В искането са оспорени също и текстове от ЗМТД, които са свързани с  начина за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите и на предприятията – съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ, в резултат на което новите данъчни оценки на визираните имоти са неколкократно по-високи от предишните и формират нов, няколко пъти по-висок размер на дължимия за тях данък. Становището на ИМП е, че тези текстовете, с които се предвиждат по-висок размер на данък “сгради” за сградите с жилищно предназначение, които се използват за търговски цели са противоконституционни, защото в нарушение на принципа за разделност на подоходното и имущественото облагане (чл. 60, ал. 1 от Конституцията) смесват елементи на подоходен данък и имуществен данък. Стойността на един имот не се влияе от това дали се ползва за жилище или за търговска дейност. Както е имал повод да се произнесе Конституционния съд, промяната в ползването на един имот може да доведе до различен доход от имота, но този доход е предмет на друг данък – подоходен. Пълният текст на становището на ИМП – виж тук.